Na osnovu člana 52. stav 5. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04),

Ministar finansija donosi

P R A V I L N I K
O PO
STUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV
I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE PDV

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije PDV.

1. Postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV

Član 2.

Obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV, propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV («Službeni glasnik RS», broj 94/04 – u daljem tekstu: Pravilnik), iskaže iznos za povraćaj PDV, opredeljuje se u vezi povraćaja tog iznosa zaokruživanjem opcije «NE» ili «DA» na rednom broju 11. poreske prijave PDV.

Opredeljenje iz stava 1. ovog člana ne smatra se zahtevom za povraćaj poreza u smislu člana 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Službeni glasnik RS», br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 i 55/04 – u daljem tekstu: ZPPPA).

Član 3.

Ako se obveznik PDV (u daljem tekstu: obveznik) opredeli za opciju «DA», u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku, vrši povraćaj PDV na račun u banci koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost propisanoj Pravilnikom.

Ako nadležni poreski organ ne izvrši povraćaj u roku propisanim odredbom člana 52. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04 – u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana nadležni poreski organ postupa na način propisan ZPPPA.

2. Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 4.

Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Centrali Poreske uprave u sastavu Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Centrala).

Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju (preuzmite obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);

2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refakciju PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 4. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 5. ovog člana.

3. Refakcija PDVhumanitarnim organizacijama

Član 5.

Lica iz člana 54. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Centrali.

Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, odgovorni predstavnik humanitarne organizacije dužan je da pismeno obavesti Centralu o ovlašćenom licu za potpisivanje zahteva za refakciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 2 - Zahtev humarnitarne organizacije za refakciju (preuzmite obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lica iz stava 1. ovog člana podnose zahtev jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici i izvršen uvoz dobara u Republiku u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) kopija registracije humanitarne organizacije;

2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima u Republici;

3) originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku;

4) dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;

5) podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.

Kopija registracije iz stava 5. tačka 1) ovog člana dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refakciju PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. tač. 2) - 4) ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva, zajedno sa rešenjem iz stava 7. ovog člana.

4. Refakcija PDV stranim donatorima

Član 6.

Lica iz člana 55. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Centrali.

Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, odgovorni predstavnik stranog donatora, dužan je da pismeno obavesti Centralu o ovlašćenom licu za potpisivanje zahteva za refakciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 3 - Zahtev stranog donatora za refakciju (preuzmite obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) kopija ugovora o donaciji za finansiranje realizacije projekata u Republici;

2) originali i kopije plaćenih računa o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici;

3) originali i kopije dokumenata o izvršenom uvozu dobara u Republiku.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refakciju PDV.

Originali računa, odnosno dokumenata iz stava 5. ovog člana, overeni od strane Centrale, dostavljaju se podnosiocu zahteva zajedno sa rešenjem iz stava 6. ovog člana.

5. Refakcija PDV stranom državljaninu

Član 7.

Kupac – strani državljanin iz člana 56. Zakona (u daljem tekstu: kupac), koji kupljena dobra u Republici otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, pravo na refakciju PDV za otpremljena dobra ostvaruje na osnovu zahteva za refakciju koji, na zahtev kupca, popunjava obveznik – prodavac.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 4 - Zahtev stranog državljanina za refakciju (preuzmite obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac REF 4 popunjava se u tri primerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Prodavac naplaćuje od kupca ukupnu vrednost isporučenih dobara sa PDV, a u poreskoj prijavi iskazuje naknadu za isporučena dobra i PDV kao dugovani.

Član 8.

Kupac ostvaruje pravo na refakciju PDV ako, prilikom napuštanja carinskog područja Republike, carinskom organu da na uvid račune, kupljena dobra i original popunjenog Obrasca REF 4.

Pre overe Obrasca REF 4, Carinski organ dužan je da utvrdi da li:

1) su podaci iz putne isprave istovetni sa podacima iz Obrasca REF 4;

2) su dobra data na uvid istovetna sa dobrima navedenim u Obrascu REF 4 i na priloženim računima, kao i da ta dobra nisu korišćena;

3) je ukupna vrednost dobara sa PDV iskazana na Obrascu REF 4 veća od 10.000 dinara;

4) se dobra iznose pre isteka roka od tri meseca od dana isporuke (kupovine) u Republici;

5) je original Obrasca REF 4 overio i potpisao prodavac.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana carinski organ overava original Obrasca REF 4 i priložene račune potpisom i pečatom i u Obrazac REF 4 unosi datum iznošenja dobara sa carinskog područja Republike.

Original računa i overen Obrazac REF 4 vraća se kupcu, a kopiju Obrasca REF 4 carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Član 9.

Kupcu ili podnosicu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originala Obrasca REF 4) plaćeni PDV se vraća ako, u roku od šest meseci od dana izdavanja računa, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi overen original Obrasca REF 4 na kome je potvrđeno da su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

Ako je overeni original Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana dostavljen poštom, kupac ili podnosilac zahteva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti refakcija plaćenog PDV, ako taj broj računa nije naveden u Obrascu REF 4.

Na osnovu overenog originala Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana prodavac vrši refakciju plaćenog PDV kupcu ili podnosiocu zahteva.

Refakcija PDV vrši se u dinarima gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede kupac ili podnosilac zahteva.

Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši refakciju PDV odmah, a ako se doznačava na račun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini.

Overen original Obrasca REF 4 iz stava 1. ovog člana potpisan od strane kupca ili podnosioca zahteva o prijemu vraćenog PDV u gotovini, odnosno izvršen nalog za prenos sredstava po osnovu refakcije PDV, služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Član 10.

Prodavac je obavezan da vodi posebnu evidenciju o izdatim Obrascima REF 4 i o refakciji kupcima na Obrascu REF 4E (preuzmite obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac REF 4E sadrži podatke o:

1)      evidencionom broju Obrasca REF 4;

2)      broju putne isprave stranog državljanina;

3)      broju i datumu računa iz Obrasca REF 4;

4)      iznosu naknade za isporučena dobra bez PDV;

5)      iznosu PDV sadržanog u naknadi za isporučena dobra;

6)      datumu prijema overenog originala Obrasca REF 4;

7)      iznosu PDV koji je vraćen na ime refakcije;

8)      datumu refakcije PDV.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

MINISTAR,
Mlađan Dinkić

 

Copyright, 2002-2003 © Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije